Varhaiskasvattajille

Varhaiskasvattajille suunnatuissa koulutuksissa kannustetaan jokaista kasvattajaa iloisesti liikkeelle. Koulutuksissa toteutetaan liikuntatehtäviä, keskustellaan liikuntatuokioiden herättämistä kysymyksistä ja ratkotaan yhdessä liikkumisen toteutusta omassa toimipaikassa. Koulutussisällöt ovat lasten liikunnan asiantuntijoiden kehittämiä ja niissä on huomioitu lasten kehitys ja liikunnan hauskuus.

Järjestämme koulutuksia sekä avoimina että tilauksesta! Lisätiedot koulutuksista elina.leinonen@popli.fi p. 0407207960

Liikkuva varhaiskasvatus sparraus (1,5h)

Liikkuva varhaiskasvatus -sparrauksessa käydään läpi yksikön liikunnallisen toimintakulttuurin nykytila, Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa eteneminen, määritellään kehittämiskohteet ja suunnitellaan toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Lisäksi tutustutaan yksikön tavoitteita tukeviin liikuntamateriaaleihin ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman Varhaiskasvatuksen henkilöstön käsikirjaan. Tavoitteena lisätä innostusta liikkeen lisäämiseen tavalliseen arkipäivään.

Hinta: Maksuton vuonna 2024. Toteutetaan osana OKM:n tukemaa Lisää liikettä-hanketta.

Motoristen taitojen työpaja

Motoristen taitojen työpaja on lyhyt maksuton työpaja, joka sopii esimerkiksi pedatiimiin tai kehittämispäivän osaksi. Työpajassa käydään lyhyesti läpi lasten motoristen taitojen kehitys ja tutustutaan havainnointimenetelmiin. Syvemmin lasten motoristen taitojen kehitykseen, tukemiseen ja havainnointiin sukelletaan maksullisissa Lasten motoristen taitojen kehitys ja havainnointi -koulutuksissa.

Hinta: Maksuton helmikuun 2025 saakka. Toteutetaan osana OKM:n tukemaa Lisää liikettä-hanketta.

Motoristen taitojen havainnointi -koulutus (3h)

Varhaiskasvattajille ja alle kouluikäisten lasten parissa työskenteleville. Koulutus tarjoaa käytännönläheisen tietopaketin lapsen motoristen perustaitojen kehittymisestä ja niiden merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle. Koulutuksessa lapsen motorisia perustaitoja havainnoidaan videolta, jolloin osallistujan on mahdollisuus harjaantua havainnoimaan ja tunnistamaan motoristen perustaitojen ydinkohtia. Koulutus antaa varhaiskasvattajalle valmiuksia havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa. Varhaiskasvattajan tietotaito vahvistuu lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana.

Hinta : 420 e.

IHAN PIHALLA (3h)

Piha, lähiympäristö ja ulkona liikkuminen tarjoavat lapselle mahtavan ympäristön erilaisten taitojen oppimiseen. Liikkumisen mahdollisuuksien luominen edellyttää varhaiskasvattajilta päivittäin tietoisia valintoja. Koulutuksessa perehdytään Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin käytännönharjoitusten avulla. Tavoitteena on, että osallistuja löytää uusia tapoja hyödyntää päiväkotien pihoja ja lähiympäristöä jokapäiväisessä arkiliikunnassa sekä pedagogisessa toiminnassa. 

Hinta: 350e sis. materiaalivihkosen

Digiloikka liikkuen (3t)

Koulutuksen teoriaosuudessa perehdytään
digitaalisen osaamisen, medialukutaidon
ja ohjelmointiosaamisen
kirjauksiin varhaiskasvatusta ohjaavissa
asiakirjoissa ja pohditaan, miten teknologia
ja media vaikuttavat lasten elämään.
Käytännön osioissa opitaan, miten
digilaitteet voivat passivoimisen sijaan
liikuttaa lapsia. Lisäksi käydään läpi, miten
lasten kanssa voidaan koodata ilman ensimmäistäkään
digilaitetta. Koulutuksessa
opetellaan tekemään QR-koodeja ja hyödyntämään
niitä lasten liikuttamisessa.

Hinta: 350e 

KURKISTUS VUOROVAIKUTUKSEEN  (3h)

Liikunnan keinoin voidaan tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, kuten oppimisvalmiuksia, vuorovaikutustaitoja, tunne-elämän taitoja sekä motorisia taitoja. Onnistumisen kokemukset ja tyytyväisyys omaan suoritukseen kohottavat itsetuntoa ja kannustavat osallistumaan ja kokeilemaan. Kurkistus vuorovaikutukseen -koulutuksessa käydään läpi keinoja, jotka tukevat lapsen aloitteellisuutta, itseilmaisua ja ryhmässä toimimista. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi tunteiden ja aisti-informaation säätelyä kehollisin harjoittein.  

"Mielenkiintoinen koulutus, laittoi ajattelemaan asioita monesta eri näkökulmasta. Paljon ideoita, joita voi kokeilla sekä pienten että isojen kanssa. Herätteli ajattelemaan lasta kokonaisvaltaisesti - kaikki vaikuttaa kaikkeen. Hyvä kouluttaja, paljon sai itse tehdä ja kokeilla."

"Mielenkiintoista tehdä asioita toisin - ottaa lapsi mukaan suunnitteluun. Suuri kiitos!"

Koulutus sopii varhaiskasvattajille, opettajille ja lasten liikunnan ohjaajille. 

Koulutuksen hinta: 390e. 

Järjestämme koulutusta tilauksesta, kysy tarjousta!

Liikuntaa pienissä tiloissa 3 t


Koulutuksessa pohditaan, miten pienissä
ja ahtaissa tiloissa voidaan turvallisesti
mahdollistaa lasten riittävä fyysinen
aktiivisuus. Voisiko odotteluhetki olla
jumppahetki? Voisiko siirtymätilanteessa
harjoitella motorisia taitoja? Koulutuksessa
opitaan, miten muutat huonekalut
ja kierrätysmateriaalin liikuntavälineiksi.
Käytännön osioissa käydään läpi
pieniin tiloihin sopivia liikuntaleikkejä ja
ideoidaan, miten liikkuminen ja toiminnallisuus
voidaan tuoda mukaan kaikkiin
arjen hetkiin.

Hinta: 350e