Hyvinvointia kuntaan liikunnalla


Hankkeen tavoitteena on selvittää liikunnan nykytila PoPLin toimialueeseen kuuluvissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa uudessa kuntamurroksessa, jossa sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueille. Keskeisenä tavoitteena on myös lisätä kuntatoimijoiden tietämystä ja osaamista HYTE-kertoimesta ja siihen liittyvistä liikunnan indikaattoreista. Pyrkimyksenä on vaikuttaa kuntien toimintamalleihin, jotta HYTE-kerroin kehittyisi positiivisempaan suuntaan ja sitä kautta saatava rahoitus ohjautuisi paremmin myös liikuntatoimintaan. Hankkeessa toteutetaan selvityksiä ja vertailuja kuntien päätöksentekorakenteista liikunnan näkökulmasta. Kuntien liikuntaolosuhteet, kuten matalan kynnyksen liikuntatarjonta sekä tulevaisuuden investointisuunnitelmat käydään läpi. Hankkeen lopulla saaduista tuloksista järjestetään maakunnallinen liikuntafoorumi.

Hankkeen myötä syntyy kokonaiskuva PoPLin toimialueeseen kuuluvien Pohjois-Pohjanmaan kuntien liikuntatoiminnan tilanteesta ja tätä tietoa kunnat voivat jatkossa hyödyntää päätöksenteon tukena.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kuntien johtoryhmän jäsenet sekä keskeiset viranhaltijat ja työntekijät liikunta-, vapaa-aika ja hyvinvointitoimessa. Kohderyhmään kuuluvat myös kuntien luottamushenkilöt.

Hanketta toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämällä AKKE-rahoituksella. Toteutusaika on 1.1.-31.12.2023.


Lisätietoja:

Projektivastaava: Eeva-Leena Ylimäki

etunimi.sukunimi@popli.fi, puh. 050 367 8590