Liikunta osana innostavaa koulupäivää

1.4.2015

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru (sd.) asetti professori Lea Pulkkisen selvitysmieheksi pohtimaan joustavan koulupäivän kehittämistä. Valon edustajat olivat paikalla eduskunnassa selvityksen julkaisupäivänä järjestetyssä seminaarissa.

Professori Pulkkisen laatiman selvityksen mukaan kuhunkin koulupäivään tulisi sisällyttää oppilasta kohti yksi tunti maksutonta kerhotoimintaa, jonka järjestämiseen osallistuisivat koulun henkilöstön lisäksi liikunta- ja nuorisojärjestöt, taide- ja kulttuuritoimijat, kirjastot, kädentaitoyhdistykset sekä muut yhteistyötahot. Kunnan sivistystoimen tehtävänä olisi koota koulujen käyttöön luettelo kerhotoiminnan järjestämisestä kiinnostuneista paikallisista toimijoista.

Kerhotoiminnan kehittämisessä tulee Pulkkisen mukaan kuulla oppilaita ja vanhempia. Kerhotoiminta voi olla ohjaajalähtöistä harrastekerhotoimintaa tai oppilaslähtöistä pajatoimintaa. Tärkeää on lapsen etua korostava ja lapsen hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävä ajattelutapa. Pulkkinen perustelee koulupäivän muutostarvetta muun muassa YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksella, joka korostaa lapsen oikeutta tulla kuulluksi.

”Valitettavasti näyttää siltä, että lapsia ei ajatella enää investointina vaan kustannustekijänä”, sanoi Pulkkinen. ”Valtion osuus perusopetuksen järjestämiskustannuksista on pudonnut 20 vuodessa lähes 60 prosentista 25 prosenttiin. Tämä on vastoin Euroopan komission suositusta investoida lapsiin.”

Kerhotoiminnan tulisi sijoittua joustavasti koulupäivän yhteyteen siten, että oppilaiden hyvinvointi ja kerhotoiminnan yhtäläinen saatavuus kaikille oppilaille tulee huomioiduksi. Esimerkiksi koulukuljetuksista riippuvaiset oppilaat, joita on Manner-Suomessa 23 % kaikista oppilaista (AVI 2014), eivät ole aamu- ja iltapäiväkerhojen suhteen tasavertaisessa tilanteessa, mutta jos kerhotoiminta sijoittuu keskelle koulupäivää, kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua.

Pulkkinen esittää, että ”seuraavan hallituksen toimintasuunnitelmaan tulisi sisällyttää säädösvalmistelu ja kustannusten selvittely kerhotoiminnan vakiinnuttamiseksi ja aamu- ja iltapäivätoiminnan kytkemiseksi kerhotoimintaan” (Lähde: OKM:n tiedote 13.3.).

Pulkkinen hyödynsi työssään myös liikuntatoimijoiden asiantuntemusta ja liikunnan tarpeellisuus onkin raportissa esillä ilahduttavalla tavalla. Tutkimustulokset koulussa järjestetyn kerhotoiminnan merkityksestä oppilaiden hyvinvoinnille ovat myönteisiä niin koulumenestyksen, sosiaalisten suhteiden kuin oppilaan henkilökohtaisenkin kehityksen kannalta.

Valo mukana

Valon koulun liikunnallistamisen asiantuntija Karita Toivonen ja yhteiskuntasuhteiden erityisasiantuntija Laura Andersson osallistuivat 13.3. eduskunnassa järjestettyyn seminaariin, jossa Pulkkinen esitteli ministerille aiemmin päivällä luovuttamaansa raporttia. Selvitys sai runsaasti myönteistä palautetta, mutta myös kriittisiä äänenpainoja kuultiin esimerkiksi OAJ:n ja Suomen Luokanopettajien suunnalta. Urheiluseurojen mahdollisuus tehdä kerhotoimintaa päiväsaikaan kyseenalaistettiin, opettajien ”pedagogisen vastuun pirstominen” herätti huolta ja kolmannen sektorin toiminta nimettiin jopa ”halpistuotannoksi”.

”Oppilaan osallisuus ja lapsen hyvinvointi ovat erittäin kannatettavia selvitystyön lähtökohtia. Valo tukee lämpimästi toimenpiteitä, jotka edesauttavat lasten fyysisen aktiivisuuden lisäämistä. Nykyrakenteiden, vastuukysymysten tai lakien taakse piiloutuminen ja sieltä käsin uudistuksen vastustaminen on surullista. Kyse on valinnoista, ratkaisuhalukkuudesta ja lapsen edusta. Muutos on mahdollinen, sen lisäksi että se on ehdottoman tarpeellinen”, sanoi Andersson.

”Urheiluseurojen järjestämästä kerhotoiminnasta on jo runsaasti hyviä kokemuksia. Kannustan kouluja laajempaan yhteistyöhön seurojen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa lasten liikkeen määrän ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi.”

Tutustu selvitykseen


Teksti ja kuva: 
Laura Andersson
yhteiskuntasuhteiden erityisasiantuntija, Valo
040 751 7225 / laura.andersson(at)valo.fi

SDP:n kansanedustaja Tuula Peltonen johti puhetta tilaisuudessa, jossa professori Lea Pulkkinen esitteli selvitystyötään joustavasta koulupäivästä.