Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) 2013-2015

27.2.2013

Vuonna 2013 seuratoiminnan kehittämistukea (seuratukea) haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöltä vain kirjallisina paperiversioina 15.3. mennessä.

Avustus on tarkoitettu:

urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen tekemää vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa liikuntalain (1054/1998) 9 § nojalla haettavaksi suoran seuratuen urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Liikuntalain yhtenä tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Tätä tarkoituspykälää toteuttavat urheiluseurat. Suoran seuratuen avulla toteutetaan hallitusohjelman linjauksia erityisesti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä edistetään matalan kynnyksen seuratoiminnan kehittämistä ja toimenpiteitä. Selvitysten mukaan Suomessa on noin 200 000 lasta ja nuorta, jotka eivät taloudellisista tai muista syistä voi harrastaa ohjatun seuratoiminnan parissa.

Valtion vuoden 2013 talousarviossa on linjattu tavoitteeksi koko väestön fyysisen aktiivisuuden, liikuntaharrastuksen määrän ja liikuntaintensiteetin kasvu. Erityisenä kohderyhmänä ovat etenkin lapset ja nuoret, joiden liikunta-aktiivisuuden tiedetään luovan perustan koko elämänkaaren mittaiselle liikunnalliselle elämäntavalle. Lisäksi keskeisenä kohderyhmänä ovat riittämättömästi liikkuvat ja liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevat. Tavoitteena on lisätä liikunnan kansalaistoiminnan laatua sekä kansalaistoimintaan osallistumista etenkin sellaisilla väestöryhmillä, joiden osallistumisen esteenä ovat sosiaaliset, taloudelliset tai kulttuuriset tekijät.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Päätavoite

Laadukasta toimintaa mahdollisimman monelle kohtuukustannuksin.

Seuratuen tarkoitus

Tavoitteena on mahdollistaa liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille sekä edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta. Seuratuen avulla voidaan edistää koko perheen liikkumista. Vanhemmat ovat lapsen tärkeimpiä roolimalleja liikuntaan suhtautumisessa ja liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa. Perheliikunta voi tavoittaa myös liian vähän liikkuvia ollessaan matalan kynnyksen toimintaa. Tuen avulla voidaan mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa. Tuen avulla voidaan myös ehkäistä drop out-ilmiön kehittymistä pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina. Seuratuki voi entisestään vahvistaa yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistoiminnan merkitystä, sekä lisätä osaamista. Seuratuen piirissä olevassa toiminnassa harrastuksen perustoiminnan hinta lapselle ja nuorelle on riittävän edullinen, eikä ylitä 50 euroa kuukaudessa. Perustoimintaa on viikoittainen harrastaminen; kilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan kuuluvaksi.

Hakuasiakirjat

Hakuohje
Hakemuslomake, OKM:n lomake nro 1 (doc), OKM:n lomake nro 1 (pdf) 
Hakemuslomakkeen liitelomake (doc), liitelomake (pdf)
Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistysrekisteriote)

Seuratuki on erityisavustus, eli valitse hakulomakkeessa nro 1 kohta erityisavustus valtionavustuksen lajiksi. Muista laittaa myös seuran tilinumero hakulomakkeeseen.

Seuratukea haettaessa käytetään vain näitä mainittuja hakuasiakirjoja. Lomakkeiden (kohdat 1 ja 2) avoimeen tilaan laaditussa hankesuunnitelmassa tulee ilmetä selkeästi avustuksen käyttötarkoitus, tavoitteet ja hankkeen sisältö ja toimenpiteet.

Myönnetyn avustuksen käytöstä on annettava selvitys päätöksessä annettuun määräaikaan mennessä. Selvitys annetaan opetus- ja kulttuuriministeriön lomakkeella nro 2 (doc).

Hakemukset
Hakemukset toimitetaan 15.3.2013 mennessä osoitteella: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kirjaamo, PL 29, 00023 Valtioneuvosto. (vain kirjalliset paperiversiot otetaan vastaan).

Päätökset pyritään tekemään viikolla 22.
Oulunsalon Pallon jalkapallokoululaisia. ©Oulunsalon Pallo ry