Raportti yhteiskehitetyistä liikuntapalveluista valmistunut

29.3.2018

NOVA-hankkeessa toteutettiin alkuvuodesta matalan kynnyksen liikuntapalvelujen yhteiskehittämistä kahden pilottiryhmän kanssa Oulussa ja Raahessa. Tavoitteena oli pilotoida nuorille kohdennettua matalan kynnyksen liikuntatoimintaa, jossa sovelletaan kokemusliikuntaa sekä testataan ja kehitetään liikunnan järjestämisen toimintamalleja yhteiskehittämisen keinoin. Kokemukset pilotoinnista on nyt koottu raportiksi.

Hankkeessa tehdyn kartoituksen perusteella pilotointiin valittiin ODL Startin ja Raahen kaupungin kuntouttavan työtoiminnan ryhmät. Pilotointiin osallistui kaiken kaikkiaan 32 kuntouttavan työtoiminnan asiakasta, joista 24 henkilöä oli hankkeen kohderyhmään kuuluvia, 15-29-vuotiaita nuoria. Pilotointiin osallistui myös viisi ryhmän ohjaajaa, kuusi urheiluseuran ohjaajaa ja kaksi opinnäytetyöntekijää.

Pilotointi toteutettiin 6-8 viikon ajanjaksona joulukuun 2017 – helmikuun 2018 aikana. Toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa sovellettiin ODL Liikuntaklinikan ja Virpiniemen liikuntaopiston HEP! – Hyvinvointiliikuntaa elämän poluilla -hankkeessa kehitettyä kokemusliikunnan mallia. Pilotointi koostui ryhmän ohjaajien sparrauksesta kokemusliikunnan käyttöönottoon, toiminnan suunnittelusta nuorten kanssa, ryhmäkohtaisen pilotointisuunnitelman laatimisesta, demotunnista kokemusliikunnan asiantuntijan vetämänä, lajikokeilujen organisoinnista ja urheiluseurojen konsultoinnista, lajikokeiluista (3 krt) urheiluseurojen ohjaajien vetämänä sekä toiminnan arvioinnista ja hyödyntämisestä. Prosessin läpiviennissä hyödynnettiin hankkeen omien asiantuntijoiden lisäksi Virpiniemen liikuntaopiston (OSEKK) asiantuntijuutta.

Nuorten toiveiden pohjalta lajeiksi valikoituivat salibandy, jooga, jousiammunta, sulkapallo, jalkapallo, hohtokeilaus ja kuntonyrkkeily. Lajikokeiluja olivat toteuttamassa seuraavat seurat: Oulun Jousimiehet ry, Oulun Tarmo ry, Oulun Työväen Palloilijat ry, Raahen Teräsjouset ry, Raahen Verkkopalloseura ry ja RaaheFighters ry. Lajikokeiluihin osallistui 8–23 henkilöä lajikokeilua kohden. Liikuntatoimintaan osallistuminen oli vapaaehtoista, ja nuorilla oli myös mahdollisuus osallistua vain osaan tuntia tai seurata lajikokeilua salin tai kentän laidalla kokemusliikunnan periaatteen mukaisesti.

Toimintaa arvioitiin keräämällä palautetta nuorilta sekä haastattelemalla ryhmän ohjaajia ja seurojen ohjaajia. Nuorten osallistumista ja palautetta toimintaan arvioitiin osana opinnäytetyötä (yhteisöpedagogi amk), joka valmistuu huhtikuussa 2018. Nuorilta kerättiin palautetta jokaisen lajikokeilun päätteeksi sekä pilotoinnin lopuksi kyselyn avulla. Nuorilta saatu palaute oli hyvää, ja lajitutustumiset olivat lisänneet jonkin verran innostusta liikkumiseen. Työpajaohjaajilla pilotointi lisäsi ymmärrystä liikunnan kynnyksen madaltamisesta ja toi innostusta liikunnan järjestämiseen työpajalla.

Urheiluseuroille pilotointi tarjosi mahdollisuuden tavoittaa tavanomaisen urheilu- ja harrastustoiminnan ulkopuolelle jääneitä nuoria sekä kokeilla uudelle kohderyhmälle suunnattua liikuntatoimintaa uudesta näkökulmasta. Haasteena ohjauksen toteutuksessa olivat laji- ja suorituslähtöisyys, fyysisyys ja ymmärrys nuorten toimijuuden tason alhaisuudesta. Seurojen ohjaajat kokivat kokeiluun osallistumisen mielekkäänä ja opettavaisena; osallistuminen oli laittanut heidät miettimään eri tavalla ohjausta, ja heillä olisi kiinnostusta jatkossakin vastaavaan toimintaan. Matalan kynnyksen toiminnan toteuttamiseksi seurat tarvitsevat kuitenkin lisää ohjaajaresursseja sekä koulutusta kokemusliikuntaan ja kohderyhmään liikkujina.