Urheiluseurojen verotusta koskevia käytäntöjä

17.12.2012

Hotelli Cumuluksessa 13.2.2013 järjestetty urheiluseuran veropäivä keräsi kokoon runsaasti asiasta kiinnostuneita seuratoimijoita. Valitettavasti koulutusmateriaalia ei kokonaisuudessaan voida julkaista, mutta ohessa tiivistelmä keskeisistä asioista.

Useille urheiluseuroille on tullut verotuspäätöksiä , joissa tulkinta seurojen tekemästä myynti- ja talkootyöstä on kiristynyt. Esim. seurojen suorittama karamellien, keksien, sukkien, jne. myyntityö on katsottu tuloveron alaiseksi. Myös talkoopanoksella toisen lukuun suoritettu ilotulitusrakettien myynti- tai lumenpudotuskorvaus on katsottu verotettavaksi tuloksi.

Huomioitavaksi myös sellainen seikka, että esim. koulujen toimintaan liittyvien   leirikoulujen kustannuksiin suoritettava myyntityön verotuskohtelu eroaa urheiluseurojen vastaavasta.

Linkki Internet-sivuille, jossa on lyhyesti kerrottu yhdistyksen ja säätiöiden verotuksesta. http://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Yhdistys_ja_saatio/Tuloverotus.

Talkootyö

 • Miten talkootyö määritellään verotuksen näkökulmasta?
 • Ovatko talkootuotot koko joukkueen "omaisuutta"?
 • Osa osallistuu talkoisiin ja osa ei. Ne jotka eivät osallistu talkoisiin, velvoitetaan maksamaan joukkueelle tietyn suuruinen maksu. Meneekö jokin pieleen?
 • Niille, jotka osallistuvat talkoisiin, "korvamerkataan" osa talkootuotosta ja käytetään esim. kuukausimaksun pienentämiseen. Meneekö jokin pieleen?
 • Henkilö kuuluu joukkueen taustahenkilöihin. Hänen lapsensa joukkueen kuukausimaksu on pienempi kuin muiden tai sitä ei ole lainkaan? Meneekö jokin pieleen?

Näihin kysymyksiin löytyy kattavasti vastauksia talkootyö-ohjeesta:  http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Kokonaan_ja_osittain_verovapaat_yhteisot/Talkootyon_verotus(10116) 

Lyhyesti sanottuna talkootöistä saadun hyödyn tulisi kohdistua koko yhdistyksen hyödyksi eikä sitä voi korvamerkitä vain työhön osallistuneiden hyväksi. Jos näin kuitenkin tehdään, kyse on työhön osallistuneille annettavasta veronalaisesta etuudesta.

Jos yhdistyksessä on useita joukkueita, jaostoja tmv. voidaan talkootyöstä saatu hyöty kohdistaa tällaiselle yksikölle koko yhdistyksen sijasta. Yksilöurheilija ei kuitenkaan voi olla joukkueeseen verrattava taho.

Myyntitoiminta

Onko talkootyönäkin tehty myyntityö veronalaista tuloa?
Paljonko on verotettava osuus ja miten määräytyy maksettava vero esim. karkki-, sukka-, raketti-, joulukuusi-, tms. -myynnistä vai meneekö se bruttomyynnin  mukaan?

 • Mainosjakelu
 • Voidaanko talkoomyyntityö lisätä kuluksi (esim. 10 €/t/myyjä/jakaja/työntekijä)?
 • Tietyt yhteistyökumppanit maksavat myynnistä aiheutuneen talkootyön korvauksen kokonaismyynnistä mistä on vähennetty ostot ja myyntikulut. Erotus on kokonaan tai tietyltä osin korvausta talkootyöstä. Siis joukkueet eivät itse osta ko. tuotteita vaan tekevät vain myyntityön.
 • Miten verotetaan myynnistä, joka ei tapahdu omissa tilaisuuksissa (turnaukset)?
 • Miten ne ilmoitetaan?
   

Jos myyntitoiminta katsotaan veronalaiseksi elinkeinotoiminnaksi, joutuu yhdistys maksamaan nettotuotosta yhteisöverokannan mukaisen tuloveron (v. 2012 alusta lähtien 24,5 %). Näin ollen bruttomyynnistä vähennetään myyntitoimintaan kohdistuneet kulut. Laskennallisia kuluja käytetyistä työtunneista ei voida vähentää, vaan kulujen tulee olla todellisia, kirjanpitoon perustuvia kuluja. Samat periaatteet pätevät mainosjakelun osalta.

Jos elinkeinotoiminnan liikevaihto ylittää 8500 € tilikaudessa, on myyjä arvonlisäverovelvollinen yleisten säännösten mukaisesti. Yleinen alv-verokanta on 23 %.
Huomio! Erityisesti joukkuelajeissa tulee huomioida, että  eri joukkueiden suorittama myyntityö sisältyy koko seuran myyntityön yhteenlaskettavaan  määrään, jolloin alv:n alaraja helpostikin ylittyy.

Jos talkootyökorvaus perustuu myyntityöhön silloin, kun yhdistys ei itse osta mitään myytäviä tuotteita, toiminta voi edelleen olla veronalaista, mutta tällöin siihen ei todennäköisesti juurikaan kohdistu vähennettäviä kuluja.

Pääsääntöisesti omissa tilaisuuksissa tapahtuva myyntitoiminta on verovapaata ja niiden ulkopuolella tapahtuvaa myyntitoimintaa arvioidaan elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien perusteella.

Elinkeinotoiminnan tuotot ja kulut ilmoitetaan veroilmoituslomakkeen 6C sivun 3 alareunassa. Elinkeinotoiminnasta tulee kirjapitolain mukaan laatia lisäksi erillinen laskelma, joka on hyvä liittää veroilmoitukseen.

Julkaisut

 • Seuran seinäkalenteri (allakkatyyppinen).
 • Miten seuran / joukkueen kausijulkaisua verotetaan? Tulot yht. alle 8.500 €
 • Käsiohjelma omiin urheilutapahtumiin
 • Seuralehti

Julkaisujen (kausilehti, seuralehti) osalta verokohteluun vaikuttaa pääasiassa julkaisun jakelutapa ja sen sisältö. Julkaisuiden sisällöistä tulee pääosan olla ns. toimituksellista sisältöä, jotta niitä voidaan pitää verovapaina. Sisältö voi olla esim. yhdistyksen toiminnan esittelyä siinä mielessä, että yhdistykseen pyritään saamaan lisää jäseniä tai halutaan levittää tietoa yhdistyksen toiminnan tavoitteista tms. Julkaisut, joiden sisältö on pääasiassa (yli 50 % sisällöstä) mainoksia tms. ovat yleensä veronalaisia. Lisäksi on huomioitava, mille kohderyhmälle on julkaisu on suunnattu (jäsenille vai suurelle yleisölle).

Kalenterimyyntiin pätee pitkälle samat periaatteet kuin muihin julkaisuihin.

Urheilutapahtumien käsiohjelmat ovat verovapaita, silloin kuin itse tilaisuuskin on (tulot muodostunevat käytännössä mainoksista, koska käsiohjelmista ei yleensä peritä maksua tai se sisältyy pääsymaksuun).

Varusteet

Seuran toimihenkilölle kustannettava huomionosoitus (esim. 100 € tai ostokortti), välinekorvaus. Mikä verotonta / verollista?

Verovapaus on aina poikkeuksellista ja sen tulee perustua erilliseen säännökseen.

Tuloverolain mukaan yleishyödyllinen yhteisö voi maksaa verovapaasti
1. päiväraha enintään 20 päivältä kalenterivuodessa;
2. majoittumiskorvaus;
3. matkustamiskustannusten korvaus, jota voidaan suorittaa myös verovelvollisen asunnolta tehdystä matkasta. Matkustamiskustannusten korvauksesta muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdystä matkasta on verovapaata enintään 2 000 euroa kalenterivuodelta.

Ostokortti on rahaan verrattavissa oleva suoritus, joka on saajalle veronalaista tuloa.
Huomio! Ei työsuhteessa olevien ohjaajien ja valmentajien kohdalla tulkinta on edelleenkin sellainen, että valmennustyössä käytettävät esim. verryttelupuvut ja lenkkitossut eivät ole veronalaista tuloa.

Vastuut / Kuka vastaa?

 • Miten jälkikäteen voidaan verottaa joukkuetta, jota melko suurella todennäköisyydellä ei ole verotushetkellä olemassakaan? Varsinkin näissä isommissa ikäluokissa joukkueet vaihtuvat vuosittain lähes kokonaan. Joukkueethan eivät tuota voittoa, vaan myynnit yms. menevät sen kauden kustannuksiin. 

Yhdistys on vastuussa sille määrättävistä veroista riippumatta siitä, ovatko toimijat vaihtuneet. Verot määrätään yhdistykselle, eikä yksittäiselle joukkueelle.

 • Kun useissa kouluissa myydään näitä samoja tuotteita (sukkia , karkkeja yms) niin veroitetaanko myös kouluja kyseisestä toiminnasta? Tai luokkia? Voi olla että 9. luokkalaiset myyvät. Kuka maksaa verot jälkikäteen, kun 9. luokkalaiset ovat ihan erit kuin myyntihetkellä? Mielestäni täysin verrattavissa jääkiekkoon. Lapset vaihtuu.

Koululuokkien myyntitoiminta ei ole suoraan verrattavissa yhdistysten harjoittamaan myyntitoimintaan, koska luokkien kohdalla on kyse koulun ja sitä kautta kunnan tai kaupungin toiminnasta (koulut eivät ole itsenäisiä verovelvollisia). Kunta tai kaupunki ei ole verovelvollinen alueellaan harjoitetusta elinkeinotoiminnasta suoraan tuloverolain nojalla. Jos koululuokan myyntitoiminnan takana on vanhempainyhdistys tms., siihen sovelletaan samoja säännöksiä kuin urheiluseuroihin.

 

Stipendit, apurahat ja tunnustuspalkinnot

 

Tuloverolain 82 §:n mukaan veronalaista tuloa eivät ole:

 • stipendi tai muu apuraha, joka on saatu opintoja tai tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten
 • tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saatu palkinto

Ollakseen verovapaita stipendien ja apurahojen tulee olla saatu opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten

 • Esimerkiksi urheilemista varten saatu stipendi ei ole TVL 82 §:n nojalla verovapaa
 • urheiluseuran pelaajalleen antama opiskelustipendi ei myöskään ollut verovapaa, kun seuran tarkoituksena ei ollut tukea opiskelua (KHO 1980 II 565)

Ollakseen verovapaata tuloa stipendien, apurahojen ja tunnustuspalkintojen tulee olla vastikkeettomia.Apurahan antaja ei voi vaatia vastineeksi mitään työsuoritusta, eikä apuraha voi olla vastiketta jo tehdystä työstä. Veronalaista tuloa on stipendi, joka annetaan opiskelijalle, joka tekee esim. lopputyönään tutkimuksen yhdistyksen hyväksi. Stipendi on tällöin veronalaista tuloa, vaikka se annettaisiin opintoja varten Samoin veronalaista tuloa on pitkäaikaiselle yhdistysaktiiville vuosien mittaan tehdystä hyvästä työstä annettu stipendi tai tunnustuspalkinto. Suoritus on saatu vastineena tehdystä työstä.

Tunnustuspalkinto

verovapauden tai veronalaisuuden periaatteet samat kuin apurahoilla ja stipendeillä

 • Ei voi olla vastiketta tehdystä työstä tai palveluksista
 • Ei voi olla minkäänlaista riippuvuussuhdetta antajan ja saajan välillä
 • annetaan tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi

Yhdistyksen antama stipendi tms. on joka tapauksessa verovapaa ainoastaan tiettyyn rajaan saakka.

muulta kuin valtiolta, kunnalta tai muulta julkisyhteisöltä taikka pohjoismaiden neuvostolta saadut stipendit, apurahat sekä palkinnot ovat veronalaista tuloa siltä osin  apurahat sekä palkinnot ovat veronalaista tuloa siltä osin kuin niiden sekä julkisyhteisöiltä ja Pohjoismaiden neuvostolta saatujen stipendien apurahojen ja palkintojen
yhteenlaskettu määrä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiden menojen vähentämisen jälkeen  verovuonna ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän


Vuonna 2012 vuotuinen taiteilija-apuraha oli 19444,88 €,  2013 19728,90 €

Jos jokin asia jäi askarruttamaan tai haluat lisätietoja, voit ottaa yhteyttä PoPLi:n toimistolle!

Satu Riepula

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta Ry
satu.riepula@popli.fi
040 741 9834