Kasva Urheilijaksi Oulussa - Valmentaja kyselyn tulokset

18.6.2015

Kasva Urheilijaksi Oulussa – pilottihankkeen loppuraportti annettiin 21.5.2015. Pilottihanke sai Oulussa hyvää palautetta ja toimintaa on päätetty jatkaa ja kehittää eteenpäin. Hankkeen aikana PoPLin seurakehittäjä Juha Haajanen teki kyselyn hankkeessa mukana olevien seurojen valmentajille. Kysely lähetettiin urheiluseurojen kautta valmentajalle ja ohjaajille. Siihen vastasi 222 valmentajaa.

Kyselyyn vastanneista lähes 70 % on miehiä. Hieman päälle 40 % vastaajista on ikähaarukassa 35–44 vuotta, alle 4 % taas yli 55-vuotiaita. Nuoria 16–19 vuotiaita oli toiseksi eniten n. 12 %. Noin neljänneksellä vastaajista ei ollut itsellään kilpaurheilutaustaa.

Valmentajakoulutusta kysyttäessä eniten (hieman alle 30 %) oli I-tason valmentajakoulutuksen käyneitä, kun 15 % ei ollut valmentajakoulutusta ollenkaan. Yli 30 % oli valmentajakokemusta 3-5 vuotta, 22 % 6-10 vuotta ja 19 % yli kymmenen vuotta. Noin neljänneksellä oli kokemusta vain 0-2 vuotta. 32 % vastaajista oli osallistunut yhteen valmentajakoulutukseen viimeisen neljän vuoden aikana ja 23 % oli osallistunut kyseisenä aikana yli viiteen koulutukseen. Lähes 70 % on ajatellut osallistua valmentajakoulutukseen seuraavan 12 kuukauden aikana, kun taas loppu noin kolmannes ei aikonut osallistua. Muuta tukea (esim. ohjaus, tuutorointi, perehdytys) oli saanut hieman yli puolet vastanneista ja hieman alle puolet ei ollut saanut muuta tukea.

Vapaaehtoisia valmentajia oli 74 % vastaajista, alle 20 % valmensi osa-aikaisesti ja noin 6 % päätoimisesti. Yksilöityjä lajeja oli 24 ja lisäksi n. 7 % oli vastannut valmentavansa muuta lajia, joka ei ollut listalla. Eniten vastaajia oli jalkapallosta n. 27 %, jonka jälkeen jääkiekko ja salibandy n. 14 % vastaajista molemmissa.

Valmennettavien ikäjakaumassa eniten valmennettavia oli 7-11 vuotiaita, noin 40 % toiseksi eniten oli 12–16 vuotiaita, noin 30 %. Kaikkein vähiten, noin 5 % valmennettavia oli 17–19 vuotiaita. Valmennettavien urheilullisella tasolla eniten oli paikallinen/piiri/alue sarjan urheilijoita, joita oli hieman yli 40 %, kansainvälisen tason urheilijoita oli vain vajaa 3 %.

Kyselyssä arvioitiin myös omaa valmennusosaamista ja valmennuksen osa-alueiden tärkeyttä.

Kyselyn vastuksista tulee selkeästi esille, että valmentajat toivovat vuorovaikutusta oman seuran valmentajien kesken ja johdon kanssa sekä myös muiden saman lajin valmentajien että muiden lajien valmentajien kanssa.

Koulutusta toivottiin mm. lajitaidoissa, henkisessä valmennuksessa, fyysisessä harjoittelussa sekä urheilijoiden kasvun ja kehityksen eri vaiheitten koulutusta.

Seuran urheilutoiminnan johtamiselta toivottiin valmennuksen linjausta seurassa, suunnitelmallisuutta toimintaan, vuorovaikutusta seuran sisällä ja hallinnon kanssa sekä organisointia ja johtamista valmentajien kesken.  

Tästä kalvoesitykseen kyselyn tuloksista.