Kuntafoorumin aiheena vaikuttava liikuntatoiminta

26.5.2020

NOVA2-hankkeen kevään 2020 kuntafoorumin teemana oli liikuntatoiminnan vaikuttavuus ja tasavertaisten liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen nuorille.

NOVA2-hankkeen 14. toukokuuta etäyhteydellä järjestetyssä kuntafoorumissa kuultiin hankkeessa toteutetun vaikuttavuudenarvioinnin tuloksia ja nuorten kokemuksia työpajaliikunnasta. Lisäksi tutustuttiin käytännön esimerkkeihin matalan kynnyksen liikuntatoiminnasta työpajalla sekä urheiluseuran toteuttamana.
 
Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä Muhoksen kunnan kanssa.
 
Liikkumalla hyvinvointia nuorille
 
Projektikoordinaattori Miia Länsitie esitteli kuntafoorumissa NOVA2-hankkeen vaikuttavuudenarvioinnin tuloksia. Hankkeessa on järjestetty muun muassa kokemusliikunnan peruskoulutusta ohjaajille sekä ohjaajien ja nuorten yhteisiä arkiaktiivisuus- ja elintapakoulutuksia sekä lajikokeiluja. Toimenpiteiden vaikutuksia nuorten hyvinvointiin ja liikkumiseen, ohjaajien osaamisen kehittymiseen ja työpajojen liikuntatoiminnan muutokseen liittyen on arvioitu laajasti. Arvioinnissa on hyödynnetty nuorten hyvinvointikartoituksia ja ohjaajien itsearviointia.
 
Länsitie nosti esiin etenkin nuorten paikallaan olon. Hyvinvointikartoitukseen osallistuneilla nuorilla 12 viikon seurannassa paikallaan olo väheni noin 30 minuuttia vuorokaudessa. Lähtötilanteessa nuoret, joilla oli vähemmän paikallaan oloa, olivat harvemmin yksinäisiä, kokivat elämänsä helpommaksi ja onnellisemmaksi sekä selvisivät paremmin arkipäivän asioiden hoidosta. Seurannassa kohtuukuormitteisen liikunnan määrä lisääntyi nuorilla 9 minuutilla vuorokaudessa. Liikkuminen lisääntyi sekä työpajalla että vapaa-ajalla.
 
Myös riittävällä unella on merkitystä nuorten elintavoille ja työkyvylle. Nuoret, jotka kokivat nukkuvansa riittävästi, antoivat työkyvylleen paremman arvosanan kuin unimääränsä riittämättömäksi kokevat nuoret.
 
Nuorten kokemuksia työpajojen liikuntatoiminnasta
 
Projektipäällikkö Tanja Löytynoja kertoi puheenvuorossaan, miten nuoret ovat kokeneet työpajojen liikuntatoiminnan. NOVA2-hankkeessa toteutetun hyvinvointikartoituksen ja lajikokeiluista kerätyn palautteen lisäksi nuorten kokemuksista on saatu tietoa nuorten yksilöhaastattelujen kautta. Sosionomiopiskelija Tommi Juka Oulun ammattikorkeakoulusta haastatteli viime talvena Oulun alueen pajoilla asiakkaina olevia nuoria työpajojen liikuntatoiminnasta ja liikunnan vaikutuksista nuorten hyvinvointiin.
 
Hyvinvointikartoitukseen vastanneista nuorista kaksi kolmesta on kokenut työpajojen liikuntatoiminnan mukavana tai erittäin mukavana. Lähes 80 % nuorista pitää ohjaajia kannustavina, ja joka toinen nuori kertoo saavansa paljon tai erittäin paljon onnistumisen kokemuksia pajaliikunnasta. Kuitenkin alle kolmannes kokee voivansa vaikuttaa pajaliikuntaan paljon tai erittäin paljon.
 
Haastatteluissa nousi esiin, että nuorten kokivat työpajaliikunnan vaikuttavan yleiseen fiilikseen ja jaksamiseen sekä tuovan piristystä päivään. Työpajaliikunnan nähtiin parantavan päivärytmiä, unenlaatua ja kuntoa. Pajaliikunta oli tuonut myös positiivisia liikkumiskokemuksia ja motivaatiota kokeilla liikuntaa. Erityisesti nuoret pitivät rennosta yhdessä tekemisestä, monipuolisista lajeista ja liikkumisesta työpajan lähistöllä. Toisaalta osa nuorista kertoi väsyneensä, eivätkä he jaksaneet liikkua enää työpajapäivän jälkeen. 
 
Nuorten toiveiden pohjalta toteutetut lajikokeilut ovat olleet pidettyjä ja hyvää palautetta annettiin uusien lajien kokeilusta ja mukavasta porukasta. Myös riittävän kevyt liikkuminen oli osallistujien mieleen, samoin tutun lajin kokeileminen pitkän tauon jälkeen. Haastatteluissa nuoret nostivat positiivisena esiin mahdollisuuden vaikuttaa lajikokeilujen sisältöön ja pitivät tärkeänä ohjattua kokeilua.
 
Negatiivisina asioina lajikokeilupalautteissa mainittiin huono sää tai lajikokeilun lyhyt kesto ja liian nopea eteneminen. Haastatellut nuoret kertoivat myös, että joidenkin lajien hinnat estävät harrastamisen vapaa-ajalla.
 
Nuoret toivovat pajojen liikuntatoimintaan lisää monipuolisuutta, parempaa tiedottamista, aktiivista osallistumista ja hyvää ilmapiiriä sekä mahdollisuuksia vaikuttaa liikuntatoimintaan. Nuoret haluavat myös enemmän yhdessäoloa, ulkoilua, rentoa liikuskelua ja leikkimielistä pelailua.
 
Mahiksella liikkuminen on osa arkea
 
Valmennuspaja Mahis toi tilaisuuteen työpajan näkökulmaa. Liikunta on ollut osa pajan säännöllistä toimintaa jo ennen NOVA2-hankkeen toimintoihin osallistumista, mutta ohjaajat kertoivat hankkeen myötä liikkumisen tulleen lähemmäs nuorten arkea.
 
Mahiksella toimintaa on mahdollistettu nuorten omien tarpeiden mukaan ja jokaisella on mahdollisuus osallistua tavallaan. Yhdessä nuorten kanssa mietitään viikoittain, millaista liikkumista järjestetään. Myös työntekijöiden heittäytyminen ja osallistuminen yhteiseen toimintaan on tärkeää.
 
Mahis oli tiiviisti mukana Muhoksella toteutetussa Kuntosalistartissa, josta kuultiin kuntafoorumissa Muhos Locos Toros ry:n Janne Hiltusen kertomana. Kyseessä oli kokeiluprojekti, joka sai rahoitusta NOVA2-hankkeen ideakilpailusta. Projektissa paikallinen voimailuseura järjesti syksyllä 2019 nuorille mahdollisuuden kokeilla kuntosaliharjoittelua ohjatusti ja matalalla kynnyksellä.
 
Aluksi projektia käytiin esittelemässä Mahiksella ja mukana olleet nuoret tavoitettiinkin pääasiassa työpajan kautta. Lisäksi nuoret kävivät tutustumassa saliin ja kuntosaliharjoitteluun ensin yhdessä koko porukalla. Työpajan ohjaajat myös kannustivat nuoria kokeilemaan toimintaa, mikäli nuorella oli kiinnostusta lajia kohtaan.
 
Kuntosalistartti sai nuorilta paljon hyvää palautetta. Keskeistä projektin onnistumisessa oli, että kuntosalille ei tarvinnut mennä yksin, vaan mukana oli seuran ohjaaja neuvomassa ja tukemassa.
 
Kuntafoorumissa oli mukana myös työpajatyöskentelyä etäyhteydellä. Muhoksen kunnan kulttuurituottaja Outi Vitikka veti Luovaa liikettä -työpajan, jossa osallistujat pääsivät luomaan oman versionsa tunnetuista taideteoksista. Miia Länsitien työpajassa keskusteltiin uutisotsikoiden avulla siitä, miten matalan kynnyksen liikunta mahdollistettaisiin kaikille nuorille.

 

Kiitos kaikille tilaisuuteen osallistuneille! Seuraava NOVA2-hankkeen kuntafoorumi järjestetään syksyllä 2020.