Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla

24.8.2018

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry (PoPLi) ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö/ ODL Liikuntaklinikka ovat käynnistäneet yhteisen NOVA2-hankkeen, jossa tiivistetään urheiluseurojen, yhdistysten ja kuntien välistä yhteistyötä nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan järjestämisessä. Hankkeen avulla vahvistetaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osallisuutta ja toimintakykyä, luodaan edellytyksiä nuorten koulutukseen ja työelämään siirtymiselle ja ehkäistään näin syrjäytymistä.

Kolmivuotisessa hankkeessa toteutetaan nuorten lähtökohdista ja tarpeista lähtevää liikuntatoimintaa. Nuoria aktivoidaan liikunnallisen tekemisen pariin myös liikuntaetsivätoiminnalla ja vapaaehtoisten liikuntakummien avulla. Lisäksi kehitetään liikuntapalveluja tarjoavien tahojen osaamista kokemusliikunnan soveltamiseen ohjaustyössä. Tavoitteena on luoda malli, joka juurtuisi pysyväksi osaksi seurojen ja kuntien liikuntatoimintaa.

 

”Keskeisenä lähestymistapana on kokemusliikunta, jonka tavoitteena on tuottaa yhdessä tekemisen ja liikkumisen kautta hyvää oloa, elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia. Suorituskeskeisyyden sijaan kokemusliikunnassa lähdetään nuoren omasta kiinnostuksesta ja tarpeista, ja nuori myös itse määrittelee toimintaan osallistumisensa tason”, projektipäällikkö Tanja Löytynoja kertoo.

 

NOVA2-hankkeen kohderyhmänä ovat 15–29-vuotiaat työelämän, koulutuksen ja harjoittelun ulkopuolella olevat ns. NEET-nuoret sekä välillisesti urheiluseurat, liikuntapalveluja tarjoavat yhdistykset, kunnat, oppilaitokset ja vapaaehtoiset henkilöt. Hanke kohdentuu Oulun, Raahen, Pudasjärven, Muhoksen ja Iin kuntien alueelle.

 

Tulevan syksyn aikana hankkeessa kartoitetaan kohderyhmän ja sidosryhmien odotuksia ja tarpeita, kootaan paikkakuntakohtaiset toimijaverkostot sekä suunnitellaan kokemusliikunnan koulutusta yhteistyössä ohjaajien ja kohderyhmän nuorten kanssa. Hankkeeseen osallistuvat kunnat pääsevät myös verkostoitumaan matalan kynnyksen liikuntatoiminnan kuntafoorumin kautta.

 

”Toivomme hankkeen toimintaan mukaan mahdollisimman laajasti yhteistyökumppaneita, sillä nuorten osallisuutta ja toimintakykyä voidaan parhaiten vahvistaa moniammatillisen yhteistyön kautta. Toimenpiteitä onkin tarkoitus linkittää jo olemassa olevaan toimintaan ja käytäntöihin ”, Löytynoja sanoo.

 

Hankkeen taustalla on maaliskuussa 2018 päättynyt, ESR-osarahoitteinen NOVA – Esiselvitys nuorten osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavasta seuratoiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla -hanke, jossa selvitettiin työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjolla olevia, järjestö- ja kuntasektorin tuottamia matalan kynnyksen liikuntapalveluja ja niiden kehittämismahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla.

 

NOVA2 – Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla -hankkeen toteutusaika on 1.6.2018 – 31.5.2021. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella, ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PoPLi ja ODL sekä hankkeeseen osallistuvat kunnat Oulu, Raahe, Pudasjärvi, Muhos ja Ii.