Nuorille kohdennettu matalan kynnyksen liikuntatoiminta

Liikuntapalvelujen tarjonnan, toimijoiden, osaamistarpeiden ja yhteistyömahdollisuuksien kartoitus

 

NOVA-hankkeessa toteutetussa selvityksessä kartoitettiin kyselyjen, haastattelujen ja aiemman kehittämistyön pohjalta työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville 15–29-vuotiaille nuorille kohdennettua matalan kynnyksen liikuntatoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla. Tietoa koottiin urheiluseurojen, liikuntapalveluja tarjoavien yhdistysten, kuntien sekä hyvinvointi- ja nuorten palveluja tuottavien järjestöjen matalan kynnyksen toiminnasta, toimijoiden osaamistarpeista, yhteistyöstä ja kiinnostuksesta tarjota nuorille osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavia liikuntapalveluja. Lisäksi selvitettiin nuorten työllistämisen tilannetta.

Selvitykseen osallistui 72 urheiluseuraa ja 26 yhdistystä sekä yhteensä 62 kunta- ja järjestötoimijaa 36 eri kunnasta tai järjestöstä. Tulokset koottiin raportiksi, johon voi tutustua alla olevan linkin kautta.

Selvityksen tuloksia hyödynnetään hankkeen seuraavissa toimenpiteissä, joissa yhteissuunnitellaan ja toteutetaan nuorten tarpeista lähteviä liikuntapalveluja pilottiryhmien kanssa sekä luodaan edellytyksiä tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksille matalan kynnyksen liikuntatoiminnan järjestämisessä. Tulokset palvelevat myös matalan kynnyksen liikuntapalvelujen kehittämisestä kiinnostuneita toimijoita suunniteltaessa ja käynnistettäessä nuoria aktivoivaa ja osallisuutta vahvistavaa liikuntatoimintaa.