Liikuntapalvelujen yhteissuunnittelu ja kehittäminen

Nuorten palautetta lajikokeilusta.

NOVA-hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan nuorten tarpeista lähteviä matalan kynnyksen liikuntapalveluja yhdessä nuorten, kiinnostuneiden seurojen ja yhdistysten sekä kuntien kanssa. Tavoitteena on pilotoida työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville 15–29-vuotiaille nuorille kohdennettua matalan kynnyksen liikuntatoimintaa, jossa sovelletaan kokemusliikuntaa sekä testataan ja kehitetään liikunnan järjestämisen toimintamalleja yhteiskehittämisen keinoin. 

Kokemusliikunnalla tarkoitetaan lähestymistapaa, jonka tavoitteena on luoda liikunnan avulla erilaisia kokemuksia, kuten elämyksiä, merkittäviä identiteettikokemuksia sekä osallisuus- ja toimijakokemuksia. Kokemusliikunta on matalan kynnyksen liikuntaa, jossa suorituskeskeisyyden sijaan lähdetään yksilön kiinnostuksesta ja tarpeista sekä onnistumisen kokemuksia tuottavasta mukavasta tekemisestä. Toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa sovellettava kokemusliikunnan malli on kehitetty ODL Liikuntaklinikan ja Virpiniemen liikuntaopiston HEP! - Hyvinvointiliikuntaa elämän poluilla -hankkeessa. 

Nuorille kohdennettua matalan kynnyksen liikuntatoimintaa kartoittaneessa NOVA-hankkeen kyselyssä kaikkiaan 51 seuraa/ yhdistystä ja 30 kuntaa/ järjestöä Pohjois-Pohjanmaalta ilmoittivat olevansa kiinnostuneita osallistumaan liikuntapalvelujen yhteissuunnitteluun ja toteuttamiseen. Pilottiryhmiksi valittiin ODL Startin ja Raahen kaupungin kuntouttavan työtoiminnan ryhmät.

ODL Startti on Oulussa toimiva matalan kynnyksen paja, jossa keskitytään arjen ja työelämätaitojen harjoitteluun, työhakutaitojen kehittämiseen sekä opiskeluvalmiuksien parantamiseen. Kuntouttavaan työtoimintaan kuuluu pajatyöskentelyn lisäksi ryhmätoimintaa, joka sisältää mm. tutustumiskäyntejä ja liikuntaa. NOVA-hankkeen toteuttamaan liikuntapalvelujen pilotointiin osallistuu 17–29-vuotiaita nuoria ODL Startin remontti-, kädentaito- ja kotityöpajoilta.

Raahen kaupungin hanketoiminnan ja kehittämisen yksikön moniammatillisilla työpajoilla työttömät työnhakijat, kuntoutujat ja työssäoppimispaikkaa etsivät opiskelijat voivat kehittää taitojaan, tuottaa työnäytteitä ja hankkia työelämän kontakteja. Pajalaisille tarjotaan myös tukea yleisiin elämänhallinnan taitoihin, tietojenkäsittelyyn, sähköisten palveluiden käyttöön, ura- ja koulutussuunnitelmiin sekä työnhakuvalmiuksien parantamiseen. Pajatoimintaan ei ole aiemmin sisältynyt ohjattua liikuntaa, joten liikuntapalvelujen pilotoinnin kautta on mahdollista kokeilla uudenlaista toimintaa. NOVA-hankkeen pilotissa on mukana 18–29-vuotiaita kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia nuoria IT-pajalta ja MediaSaunasta.

Pilotointiin sisältyy työpajaohjaajien mentorointia ja mukana olevien seurojen konsultointia, toiminnan suunnittelua nuorten kanssa sekä nuorten tarpeiden ja toiveiden pohjalta toteutettavaa liikuntatoimintaa. Toimintaa arvioidaan keräämällä palautetta nuorilta, seuroilta ja ryhmän ohjaajilta. 

Pilotoinnissa nuoret pääsevät vaikuttamaan liikuntatoimintaan, minkä myötä he saavat mielekästä tekemistä ja osallisuuden kokemuksia. Seuroille pilotointi tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa tavanomaisen urheilu- ja harrastustoiminnan ulkopuolelle jääneitä nuoria sekä kokeilla kohderyhmälle suunnattua liikuntatoimintaa uudesta näkökulmasta. Pilotoinnin kautta saadaan kokemuksia liikuntapalvelujen yhteissuunnittelusta ja kokemusliikunnan toimintamallin soveltuvuudesta seuratyöhön.