Matalan kynnyksen liikuntatoiminnassa yhteistyömahdollisuuksia

29.12.2017

NOVA-hankkeessa toteutetun selvityksen perusteella Pohjois-Pohjanmaan kunta- ja järjestötoimijoilla on laajalti kiinnostusta järjestää nuorille kohdennettua matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Toimijoilla on myös kiinnostusta yhteistyöhön ja samankaltaisia yhteistyötarpeita, joten matalan kynnyksen liikuntatoiminnan kehittämiselle eri toimijoiden yhteistyönä on hyvät lähtökohdat.

Selvityksessä kartoitettiin kyselyjen, haastattelujen ja aiemman kehittämistyön pohjalta työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville 15–29-vuotiaille nuorille kohdennettua matalan kynnyksen liikuntatoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla. Tietoa koottiin urheiluseurojen, liikuntapalveluja tarjoavien yhdistysten, kuntien sekä hyvinvointi- ja nuorten palveluja tuottavien järjestöjen matalan kynnyksen toiminnasta, toimijoiden osaamistarpeista, yhteistyöstä ja kiinnostuksesta tarjota nuorille osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavia liikuntapalveluja. Lisäksi selvitettiin nuorten työllistämisen tilannetta.

Selvitykseen osallistui Pohjois-Pohjanmaalta 72 urheiluseuraa ja 26 yhdistystä sekä yhteensä 62 kunta- ja järjestötoimijaa 36 eri kunnasta tai järjestöstä. 

Yli puolet vastanneista seuroista ja yhdistyksistä sekä lähes kaikki vastanneet kunnat ja järjestöt järjestävät matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Nuorille kohdennettua matalan kynnyksen liikuntatoimintaa järjestetään Pohjois-Pohjanmaalla yleisesti kunnissa osana nuorten työpajatoimintaa sekä avoimia liikuntaryhmiä. Seuroissa ja yhdistyksissä matalan kynnyksen toiminta on vielä monin paikoin uutta, kokeiluluonteista ja lajisidonnaista. Osalla seuroista ja yhdistyksistä toiminta painottuu harrasteliikuntaan, mutta kohderyhmän nuorille suunnattua liikuntatoimintaa on vielä vähän.

Nuorille kohdennettu matalan kynnyksen toiminta kiinnostaa liikuntatoimijoita, sillä kyselyihin vastanneista kunta- ja järjestötoimijoista yhdeksän kymmenestä ja seuroista ja yhdistyksistä kaksi kolmesta on kiinnostunut järjestämään jatkossa nuorille matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Tässä joukossa on myös useita seuroja ja yhdistyksiä, joilla ei tällä hetkellä ole vastaavaa toimintaa. Kiinnostusta on lajikokeilujen ja avoimien liikuntaryhmien lisäksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Selvityksen mukaan toimintaympäristöllä on vaikutusta matalan kynnyksen liikuntatoiminnan järjestämiseen. Suurimpia esteitä toiminnalle ovat ohjaajaresurssit, tilojen ja vuorojen saatavuus sekä paikoin toimintakulttuuri. Seura-, yhdistys-, kunta- ja järjestötoimijoilla on samankaltaisia yhteistyötarpeita ja kiinnostusta yhteistyöhön, joten toiminnan esteitä on mahdollista purkaa toteuttamalla matalan kynnyksen liikuntatoimintaa eri toimijoiden yhteistyönä. Neljä viidestä vastanneesta seurasta ja yhdistyksestä on kiinnostunut lisäämään yhteistyötä, kunta- ja järjestötoimijoista lähes kaikki. Konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia tarjoavat esimerkiksi seurojen yhteiset matalan kynnyksen liikuntaryhmät, -vuorot ja -ohjaajat, yhteinen markkinointi, työpajanuorten liikunnan toteuttaminen eri toimijoiden yhteistyönä, yhteiset tapahtumat ja lajitutustumiset sekä liikuntakummitoiminta.

Syrjäytymisuhkaisille nuorille kohdennetun liikuntatoiminnan toteuttaminen edellyttää myös ohjaajien osaamisen kehittämistä ja uudenlaista lähestymistapaa liikuntatoiminnan rakentamiseen ja ohjaamiseen. Kokemusliikunta tarjoaa uudenlaista näkökulmaa seuroille ja yhdistyksille kynnyksen madaltamiseen liikuntatoiminnassa. Toiminnan tulee olla nuorten tarpeista lähtevää ja mahdollisuuksien mukaan nuorten itsensä toteuttamaa.

Selvityksen perusteella urheiluseurat ja yhdistykset työllistävät nuoria pääasiassa palkkioperusteisesti ohjaaja- ja valmentajatehtäviin. Yli puolet vastanneista ovat kiinnostuneita työllistämään nuoria myös jatkossa. Seurat odottavat työllistettäviltä nuorilta ja harjoittelijoilta monipuolista osaamista. Työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevia nuoria työllistyy pääasiassa kuntiin ja järjestöihin, mutta myös muutamat urheiluseurat ja liikuntapalveluja tarjoavat yhdistykset ovat alkaneet työllistää nuoria tuetusti. 

Selvityksen tuloksia hyödynnetään NOVA-hankkeen seuraavissa toimenpiteissä, joissa yhteissuunnitellaan ja toteutetaan nuorten tarpeista lähteviä liikuntapalveluja pilottiryhmien kanssa sekä luodaan edellytyksiä tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksille matalan kynnyksen liikuntatoiminnan järjestämisessä. Tulokset palvelevat myös matalan kynnyksen liikuntapalvelujen kehittämisestä kiinnostuneita toimijoita suunniteltaessa ja käynnistettäessä nuoria aktivoivaa ja osallisuutta vahvistavaa liikuntatoimintaa.

 

Lisätietoja:

Tanja Löytynoja, NOVA-hankkeen projektipäällikkö, puh. 050 356 5144, tanja.loytynoja(at)popli.fi