Opettajalle

 

Liikunta osaksi jokaista koulupäivää

Alle puolet koululaisista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Jakautuminen liikkujien ja liikkumattomien ryhmiin näkyy yhä selvemmin. Samoin näkyvät liikkumattomuuden seuraukset: elämäntapasairauksien riskit uhkaavat yhä nuorempia - jopa neljäsosan 7-18 -vuotiaista arvioidaan olevan ylipainoisia tai lihavia.

Koululaiset tarvitsevat liikettä niveliin vähintään 1-2 tuntia päivässä. Liikkuminen on välttämätöntä heidän terveen kehityksensä turvaamiseksi ja sillä on myönteisiä vaikutuksia myös oppimiseen ja viihtymiseen koulussa.

Monipuolisella liikuntakasvatuksella on mahdollista tukea lasten ja nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ja hyvinvointia. Parhaimmillaan se johtaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen.

 

Fyysistä aktiivisuutta jokaiseen koulupäivään

Liikunta on koulussa paljon muutakin kuin oppiaine. Päivittäisen liikkumisen mahdollisuudet lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukena ja hyvinvoinnin edistäjänä tulee hyödyntää nykyistä paremmin mm. seuraavat näkökulmat huomioiden.

Luodaan liikuntamyönteistä toimintakulttuuria

• Avainrooli on rehtorilla.

Kehitetään liikuntaolosuhteita ja -välineitä

• Koulun piha-alueita, lähiymäristöä ja sisätiloja tulee voida hyödyntää koulupäivän aikaisessa liikkumisessa.
• Koululla on oltava riittävästi hyväkuntoisia, eri taito- ja ikätasoille sopivia liikuntavälineitä opetus-, välitunti- ja kerhokäyttöön. Niiden tulee olla helposti saavutettavissa.

Lisätään liikettä koko koulupäivään

• Koulupäivän aikaisen liikkumisen tulee ulottua liikuntatuntien lisäksi välitunneille, koulumatkoihin, kerho- ja iltapäivätoimintaan, liikunnallisiin tapahtumiin ja teemapäiviin sekä oppitunneille toiminnallisin opetusmenetelmin.
• Välitunneille tulee saada lisää aikaa liikkumiselle. Jokaisen kouluäivän aikana tulisi olla vähintään yksi pidempi välitunti.
• Liikuntatuntien määrästä on huolehdittava (kunta- ja koulukohtaisen kehyksen suuntaaminen).

Yhteistyöllä saavutetaan lisää resursseja

• Yhteistyö vanhempien ja muiden toimijoiden kuten urheiluseurojen kanssa edistää mm. liikunnallisen kerhotoiminnan järjestämistä.
• Koulun tulee tarjota jokaiselle halukkaalle mahdollisuus osallistua liikuntakerhotoimintaan. Toimintaa tulee järjestää erityisesti vähän liikkuville lapsille ja nuorille.