Valmentaja- ja ohjaajakoulutus aikuisten harrasteliikunta

 

Tule oppimaan ja kehittämään itseäsi valmentajana ja ohjaajana Liikunnan aluejärjestöjen VOK (valmentaja- ja ohjaajakoulutus) 1- tason koulutuksiin. Osallistumalla kaikkiin koulutusosoihin ja suorittamalla annetut etätehtävät kouluttautuja suorittaa koko 1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen yleisopinnot (50 h). Lisäksi koulutukseen osallistujan tulee suorittaa lajiliiton edellyttämät lajiopinnot.

VOK-1 –koulutuksen tavoitteena on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Koulutus noudattaa kansallisen VOK:in perusteita.

 

 

VOK I tason yhteiseen kokonaisuuteen kuuluvat etäopinnot:

Aikuisten harrasteliikunnan ohjaajat: Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (2 h) ja Oma itseään kiinnostava aihe (4 h)

 

Koulutusten hinnat  

Teemakoulutukset: 2h = 35 €, 3 h = 45 €, 5 h = 65 € ja 7 h = 90 €.Yksi VOK -viikonloppu 120 € ja kaikki kolme VOK-viikonloppua yhteensä 330 €.  

 

Viikonloppujen paikkakunnat

Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu,  Rauma, Rovaniemi, Salo, Savonlinna, Seinäjoki, Sotkamo, Tampere

 

Ilmoittaudu koulutukseen tästä

 

Tiedustelut

Ilkka Kurttila ilkka.kurttila()popli.fi tai 050-3087711

 

VOK I-tason teemakoulutusten sisällöt aikuisten harrasteliikunta

 

(oppimistehtävät ja käytännössä oppiminen 15h)

Yhteensä 50 h

 

1. Kannustava valmentaja ja ohjaaja, VOK I (3 h)

Harjoitusten ilmapiiri on keskeisin tekijä harjoituksessa viihtymisen ja uuden oppimisen kannalta. Kannustava ohjaaja ja valmentaja voi omalla toiminnallaan luoda innostavan ja positiivisen ilmapiirin harjoituksiin. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää ohjaajat ja valmentajat hyvän ilmapiirin syntymiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä ryhmän erilaisten yksilöiden huomioimiseen harjoitustilanteessa.  Koulutuksessa pohditaan myös valmentajan ja ohjaajan omaa koulutuspolkua.

2. Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu, VOK I (3h)

Hyvällä valmentajalla on kokonaiskäsitys elimistöstä, joka koostuu useista keskenään toimivista elinjärjestelmistä. Osaava valmentaja ymmärtää psykofyysisen kokonaisuuden ja sen vaikutuksen terveyttä edistävässä harjoittelussa. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tietää ihmisen elinjärjestelmien rakenteen ja toimintamekanismin pääkohdat sekä ymmärtää niiden merkityksen harjoittelussa.

3. Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa, VOK I (3h)

Valmennus ja ohjaaminen ovat opettamista valmennustilanteessa. Urheilijan oppiminen tapahtuu valmennustilanteessa valmentajan opettamisen seurauksena. Koulutuksessa käydään läpi opettamisen ja oppimisen taidot, palautteenannon eri tavat ja valmennuksen eri tyylit sekä valmennustilanteen organisointiin liittyviä tekijöitä. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tuntee oppimisen ja opettamisen perustaidot ja ymmärtää ryhmän koostumuksen sekä erilaisten valmennus-/ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen ja ohjaamiseen.

 

4. Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa, VOK I (2h) 

Liikunnan ja harjoittelun keskeinen tavoite on terveyden ylläpitäminen ja liikunnallisen elämäntavan omaksuminen, joka kantaa läpi koko elinkaaren. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tietää ihmisen kasvun ja kehittymisen vaiheet koko elämänkulun ajalta sekä eri ominaisuuksien kehittymisen herkkyyskaudet ja osaa huomioida niitä kohderyhmänsä harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa.

5. Fyysinen harjoittelu, VOK I (7 h)

Hyvä valmentaja tietää monipuolisen, laadukkaan ja määrällisesti sopivan sekä eri herkkyyskausille sopivan ominaisuusharjoittelun merkityksen urheilijan kehittymiselle. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja hallitsee voiman, nopeuden, kestävyyden ja liikkuvuuden kehittämisen pääperiaatteet ja ymmärtää, mitä ovat turvalliseen harjoitustilanteeseen liittyvät tekijät.

 

6. Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen, VOK I (2 h)

Kyky oman toiminnan ja osaamisen arviointiin sekä pyrkimys itsensä kehittämiseen ovat hyvän ja ammattitaitoisen valmentajan ja ohjaajan tunnusmerkkejä. Koulutuksessa käydään läpi omaa ajankäyttöä, toiminnan suunnittelua, arviointia ja tehtävien priorisointia. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja oman ajankäytön suunnitteluun ja hallintaan. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja oppii tiedostamaan oman toiminnan suunnittelun ja arvioinnin merkityksen valmentamiseen ja ohjaamiseen sekä sen vaikutuksen omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin. 

 

7. Harjoittelun suunnittelu ja arviointi, VOK I (3 h)

Harjoittelun suunnittelu ja arviointi ovat laadukkaan valmennuksen ja ohjauksen kulmakiviä. Jokaisella harjoituksella tulee olla etukäteen mietityt tavoitteet ja suunnitelma, miten tavoitteisiin päästään. Valmentajan tulee myös arvioida tavoitteiden toteutumista.

Koulutuksessa käydään läpi yksittäisen harjoituskerran suunnitteluun ja tavoitteiden asetteluun sekä arviointiin liittyviä tekijöitä ja rakennetaan yhdessä mallitunti tuntisuunnitelmalomaketta apuna käyttäen. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja osaa suunnitella ja toteuttaa yksittäisen harjoitus- tai ohjaustapahtuman yleisellä tasolla ja ymmärtää arvioinnin ja seurannan yleiset periaatteet.

8. Liikunta aikuisen arjessa, VOK I (5 h) aikuisten harrasteliikunnan osio

Aikuisliikkujalle säännöllisellä, päivittäisellä arkiaktiivisuudella ja elimistön huololla on suuri merkitys elimistön toiminnalle ja hyvinvoinnille. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan ja ymmärtämään terveyttä ja suorituskykyä edistävän liikunnan taustatekijöitä.  Koulutuksessa pohditaan, miten saadaan aikuisten arkeen lisää liikettä ja miten perustetaan matalan kynnyksen liikuntaryhmä sekä miten tuetaan aikuista elämäntapojen muutoksessa.

9. Vinkkejä ohjaustoimintoihin,VOK I (3 h) aikuisten harrasteliikunnan osio

Koulutuksessa saat ideoita ja malleja erilaisten liikuntatuokioiden ohjaamiseen ja pääset harjoittelemaan ohjaamista turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä.  Koulutuksessa käydään läpi mm. taukoliikuntatuokio, sauvakävelyn, kevyen kuntojumpan ja lihaskuntoharjoituksen sekä venyttelyn ja rentoustustuokion ohjaamista. Osallistujat voivat esittää etukäteen toiveita koulutuksen sisältöön liittyen.  Koulutus toteutetaan osittain työpaja- ja ideariihenä., jossa osallistujat pääsevät jakamaan omia ideoitaan muille.

10. Oma itseä kiinnostava aihe VOK I (4 h) aikuisten harrasteliikunnan osio

Aikuisten ohjaamiseen suuntautuneet valmentajat ja ohjaajat voivat valita osaksi koulutustaan itseä kiinnostavan aiheen, jonka suorittamisesta sovitaan koulutuksen järjestäjän kanssa. Omavalintainen aihe voi olla esimerkiksi jokin tiettyyn lajiin liittyvä koulutus, tiettyyn teemaan liittyvä kurssi, oman työpaikkaliikunnan pienimuotoinen kehittämisprojekti, aikuisliikuntaryhmän perustaminen tai vaikkapa alueiden järjestämä Tervetuloa Liikuttajaksi