Matkalla kohti menestystä ja nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia

14.8.2014

Tutkimusten mukaan urheiluseurat haluavat tukea lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia, mutta konkreettiset toimet tälle työlle puuttuvat. Vain pieni osa suomalaisista seuroista on omaksunut terveyden edistämisen osana urheiluseuran toimintoja.

Tutkimusten mukaan urheiluseurat haluavat tukea lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kas-vua ja hyvinvointia, mutta konkreettiset toimet tälle työlle puuttuvat. Vain pieni osa suomalai-sista seuroista on omaksunut terveyden edistämisen osana urheiluseuran toimintoja. Tar-peesta terveyden edistämistyölle kertovat tutkimukset lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden vähentymisestä, ruutuajan lisääntymisestä sekä ruokailutottumuksista, jotka eivät yllä nykyisten suositusten tasolle. Urheiluseurat omaavat potentiaalin terveyden edistämistyölle, sillä seuratoiminta tavoittaa tavalla tai toisella noin 70-80% nuorista, jossakin kohti heidän elämäänsä, ennen 20 vuoden ikää.  

Näihin tutkimustuloksiin pohjaten käynnistettiin uusi terveyden edistämisen hanke: Menestyksen Avaimet. Harrasteryhmiin suunnatun toimintamallin kehittämisen, pilotoimisen ja jalkauttamistyön mahdollistaa Raha-automaattiyhdistys. Kehitys- ja pilotointitoiminta on tällä hetkellä käynnissä pääkaupunkiseudulla, Lahdessa, Tampereella ja Oulussa. Vuonna 2012 ensimmäisenä pilottipaikkakuntana hanketyön aloittanut Helsinki tekee kuluvan vuoden pääosin töitä jalkauttaakseen toimintamallin ja varmistaakseen toiminnan jatkon myös hankekauden päätyttyä.

”Kiva, että saatiin tehdä tää meidän joukkueen kanssa”

Menestyksen Avaimet -hankkeen päämääränä on edistää terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia nuorten harrasteryhmissä. Hankekauden aikana kehitettävä toimintamalli on kohdistettu 12-15-vuotiaille nuorille sekä heidän vanhemmilleen ja valmentajilleen /ohjaajilleen. Toimintamalli sisältää kaksi nuorten koulutusta, yhden vanhempainillan ja seurantatehtävät koulutuksien väliselle ajalle. Kesän 2014 aikana valmistuu tukimateriaali ryhmien ohjaajille ja syksyn tullen pilotoidaan myös koulutusmalli ryhmien ohjaajille ja valmentajille. Koulutusmallia on pilotoitu niin urheiluseuroissa, musiikkiopistossa kuin koulumaailmassa, josta konkreettisimpana yhteistyön tuloksena uusi urheilijoille suunnattu valinnaisainekokonaisuus Vantaan lähikouluilla, yhteistyössä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kanssa.

Toiminnasta saatu palaute on ollut erittäin positiivisia; toimintaa pidetään tärkeänä ja nuoret kokevat toiminnan hyödyllisenä. Toiminnalle toivotaan jatkoa! Hanke tekee palautteiden mukaan työtä, jolle on tilausta ja, jota ei vielä ole harrasteryhmille näin kokonaisvaltaisesti tarjottu.

Opin paljon ja oli mukavaa, kiva kun sai kuulla muiden mielipiteitä”

Menestyksen Avaimet –koulutus sisältää teemoja, joista nuoren on hyvä pitää huolta nyt ja jatkossa, jotta hänellä on mahdollisuus tavoitella omia unelmiaan ja voida kokonaisvaltaisesti hyvin. Tarkemmin käsitellään terveellisiä elämäntapoja, sosiaalisia taitoja, koulutus ja ajanhallintataitoja sekä henkistä valmentautumista. Koulutuksen sisällöt on käyty läpi yhdessä terveys- ja liikunta-alan asiantuntijoiden kanssa. Faktatiedon ympärille on rakennettu erilaisia toiminnallisia harjoitteita, keskustelurunkoja, pienryhmätehtäviä, kilpailuja ja tarinoita – kyseessä ei ole luento vaan toiminnallinen, vuorovaikutuksellinen ja osallistava koulutuskokonaisuus.

”Miten kirjoitan tähän palautteeseen odotukseni, kun tämä ylitti ne?”


Urheiluseurat, joissa piloteista tähän mennessä suurin osa on tehty, ovat kokeneet Menestyksen Avaimet seuran muuta toimintaa tukevana ja vahvistavana toimintana. Seurat haluavat tukea lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ymmärtävät vaikutusmahdollisuutensa. Ulkopuoliset kouluttajat otetaan hyvin vastaan, sillä valmentajien omat resurssit eivät välttämättä riitä koulutusmallin omatoimiseen toteuttamiseen. Lisäksi ulkopuolista kouluttajaa pidetään uskottavampana kuin ryhmän omaa ohjaajaa, kun puhe siirtyy varsinaisen lajivalmennuksen ulkopuolelle.

”Erinomainen lisä seuran muuhun toimintaan, selvää lisäarvoa”

Menestyksen Avaimet –hankkeen onnistumisista, haasteista sekä todellisista vaikutuksista saadaan parempi kuva, kun Jyväskylän yliopiston toteuttama hankkeen ulkoinen arviointi valmistuu vuoden 2016 lopulla. Useita uusia avauksia ja yhteistyökumppanuuksia on jo solmittu, mutta varsinkin toimintamallin jalkauttamiseen liittyen työsarkaa riittää edelleen. Tähän haasteeseen ollaan kuitenkin valmiita vastaamaan.

Menestyksen Avaimet koordinaattorina Oulussa toimii Miia Määttä. Jos Kiinnostuit, voit ottaa yhteyttä! Mukana vuonna 2014 ovat jo mm. Oulun Northern Lights Cheerleaders, Merikoski SBT, Oulun Luistelukerho, Oulun Pyrintö, Oulun NMKY…


Miia Määttä
Oulun NMKY
koordinaattori
Menestyksen Avaimet
miia.maatta@onmky.fi
050-57 26 055

www.menestyksen-avaimet.fi