Yhteenveto alueellisista tapaamisista syksyllä 2018

13.12.2018

PoPLi järjesti syksyllä alueellisia tapaamisia kuntien ja seurojen edustajien kesken Pohjois-Pohjanmaan alueella. Seurakehittäjä Marko Keskitalo keräsi tapaamisten annin yhteen.

Alueellisia tapaamisia järjestettiin kaikkiaan viisi loka-marraskuun aikana. Tilaisuuksissa syntyi hyvää keskustelua ja jokaisen alueen on omat erityispiirteet tulivat esiin niin kuntien edustajien kuin seurojen tapaamisissa. Tapaamisiin osallistuneet olivat yleisesti huolissaan liikunnan asemasta nyt ja tulevaisuudessa.

Liikunta haastavassa tilanteessa

Monessa kunnassa on leikattu liikunnasta ja sen resursseista. Harvassa kunnassa on enää varsinaista liikuntalautakuntaa, ja liikunnan pelätään hukkuvan muiden aiheiden alle suuremmissa superlautakunnissa. Myös liikunnan kehittämiseen kaivattiin panostusta kuntien hallinnossa.

Kuntien liikunnasta vastaavat toivoivat seuroilta enemmän yhteistyötä ja ymmärrystä siitä, missä asemassa ja millaisilla resursseilla liikuntaa heidän kunnassaan tehdään. Vähäiset resurssit vaikuttavat suoraan kuntalaisten hyvinvointiin, kunnan viihtyvyyteen ja vetovoimaan sekä seurojen kokemiin toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Kunnan sisälläkin esimerkiksi teknisen puolen ja liikuntatoimen yhteistyössä on monesti myös parannettavaa.

Haasteista huolimatta oli kuntia, joissa asiat ovat hyvin ja seuratkin ovat tyytyväisiä kunnan toimintaan.

Suurimpina onnistumisina kunnat nostivat esiin lähes aina uuden liikuntapaikan rakentamisen tai uuden liikunnanohjaajan tai muun vastaavan työtekijän palkkauksen. Myös urheilullisesta menestyksestä oltiin yleisesti ylpeitä.

Yhteistyölle tarvetta

Seurat toivoivat kautta linjan enemmän yhteistyötä kunnan kanssa. Niiden toiveena olisi päästä mukaan keskustelemaan suunnitelmista niin liikuntapaikkarakentamisen ja peruskorjausten kuin avustusten ja tapahtumien suhteen. Yhteistyön kautta voidaan saavuttaa myös säästöjä. Esimerkkinä eräs seura oli karsinut yleistä varustelutasoa uudesta liikuntapaikasta ja kertonut edullisemmista toimintamalleista.

Lisäresurssien avulla toimintaa voitaisiin kehittää monella tapaa. Seuroilla ei ole välttämättä mahdollisuutta toimia esimerkiksi koulujen iltapäiväkerhojen vetäjinä, mutta yhteistyössä muiden seurojen kanssa yhteispalkkauksella tätäkin toimintaa voitaisiin edistää. Myös erilaiset liikuntakurssit, joita kunta tai kansalaisopisto tarjoavat, ovat hyviä paikkoja esitellä toimintaansa ja saada kuntalaisia liikkeelle, vaikkeivat he seuran toimintaan tulisikaan. Toiminnasta on kuitenkin saatava jonkinlainen korvaus. Seuratoimijat tekevät jo talkoita omaan toimintaansa, eikä vapaaehtoisia voida motivoida tekemään talkoita ulkopuolisen toimintaan.

Kuntien edustajat pitivät aluetapaamisia hyvinä ja tarpeellisina. Yhteisissä tapaamissa voitaisiin jatkossa suunnitella myös alueellisesti järkevää liikuntapaikkarakentamista. Seurojen kohdalla sen sijaan on hyödyllisempää tavata kuntakohtaisesti ja yhteistyössä kunnan kanssa kehittää toimintaa. Näitä tapaamisia tullaan järjestämään keväällä 2019 ja niistä tiedotetaan PoPLin viestintäkanavissa.