NOVA-hankkeella tietoa, verkostoja ja kokeiluja nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan kehittämiseksi

3.4.2018

Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille kohdennettu matalan kynnyksen liikuntatoiminta ja sen kehittäminen kiinnostavat nuoria ja kunta- sekä 3. sektorin toimijoita. Liikuntatoiminnan kehittämiseksi tarvitaan jatkossa muun muassa toimijoiden tiiviimpää verkottumista, lisäresursseja ja toimijoiden koulutusta kokemusliikunnan soveltamiseksi ohjaustyössä.

Hankkeessa toteutettiin kartoitus urheiluseurojen, liikuntapalveluja tarjoavien yhdistysten, kuntien sekä hyvinvointi- ja nuorten palveluja tuottavien järjestöjen matalan kynnyksen toiminnasta, toimijoiden osaamistarpeista, yhteistyöstä ja kiinnostuksesta tarjota nuorille osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavia liikuntapalveluja. Lisäksi selvitettiin nuorten työllistämisen tilannetta. Selvitykseen osallistui 72 urheiluseuraa ja 26 yhdistystä sekä yhteensä 62 kunta- ja järjestötoimijaa 36 eri kunnasta tai järjestöstä. Tulokset koottiin raportiksi, joka on saatavana PoPLin ja ODL:n www-sivujen kautta.

Kartoituksen pohjalta koottiin yhteistyökumppanit testaamaan liikuntapalvelujen yhteiskehittämistä. Mukana olivat ODL Startin ja Raahen kaupungin kuntouttavan työtoiminnan ryhmät sekä alueen urheiluseuroja. Testaus kiinnosti laajasti sekä toimijoita että kohderyhmänuoria. Nuoret osallistuivat kokeilussa toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Palaute kokeilusta oli pääsääntöisesti positiivista; pilotointi oli lisännyt innostusta liikkumiseen. Testaukseen osallistuneet työpajaohjaajat kokivat, että testaus lisäsi ymmärrystä liikunnan kynnyksen madaltamisesta ja toi innostusta liikunnan järjestämiseen työpajalla. Urheiluseuroille testaus tarjosi puolestaan mahdollisuuden kokeilla uudelle kohderyhmälle suunnattua liikuntatoimintaa uudesta näkökulmasta. Osallistuminen oli laittanut heidät miettimään eri tavalla ohjausta, ja heillä olisi kiinnostusta jatkossakin vastaavaan toimintaan.

NOVA-hanke toi lisäksi yhteen urheiluseurojen, yhdistysten ja kuntien toimijoita Oulussa järjestetyn seminaarin sekä Oulussa ja Raahessa järjestettyjen kokemusliikunnan työpajojen kautta. Toiminnan tuloksena syntyi moniammatillinen verkosto, johon liittyi mukaan lähes 60 matalan kynnyksen liikuntatoiminnan kehittämisestä ja kokemusliikunnan mallin soveltamisesta kiinnostunutta henkilöä. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa suunniteltaessa ja käynnistettäessä nuorten osallisuutta vahvistavia toimenpiteitä ja nuoria aktivoivaa liikuntatoimintaa. NOVA2-hankkeelle on haettu ESR-rahoitusta maaliskuussa 2018.

 

Lisätietoja:

Tanja Löytynoja, projektipäällikkö, puh. 050 356 5144, tanja.loytynoja(at)popli.fi

Jaana Ukonaho, asiantuntija, puh. 050 312 5755, jaana.ukonaho(at)odl.fi

 

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja ODL Liikuntaklinikka toteuttivat NOVA – Esiselvitys nuorten osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavasta seuratoiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla –hankkeen 6/2017 – 3/2018. Hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston tuella, ja sitä rahoittivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PoPLi ja ODL. Hankkeen tavoitteena oli selvittää työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville 15–29-vuotiaille nuorille kohdennettua matalan kynnyksen liikuntatoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla sekä testata ja kehittää liikunnan järjestämisen toimintamalleja yhteiskehittämisen keinoin kohderyhmään kuuluvien nuorten, urheiluseurojen ja yhdistysten sekä kuntien kanssa. Lisätiedot: www.popli.fi, www.odl.fi